Sarjakuvamuseon tarkoitus

Sarjakuvamuseo ry on kotimaisen sarjakuvan historiaa keräävä, tallentava ja tutkiva valtakunnallinen museokokoelmahanke. Sarjakuvamuseo perustettiin vuonna 2011, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisen suomalaisen sarjakuvakirjan julkaisemisesta. Tuo kirja oli Ilmari Vainion Professori Itikaisen tutkimusretki. Museon tavoitteena on kerätä, säilyttää ja tutkia suomalaisen sarjakuvan historiaa. Se kehittää myös suomalaisen sarjakuvatutkimuksen tietokantaa ja järjestää sarjakuvakirjastoa. Sarjakuvamuseon tehtävänä on tukea sarjakuvataiteen ymmärtämistä ja arvostusta, sekä osallistua sarjakuvan kulttuuriseen, taiteelliseen ja historialliseen keskusteluun sekä tutkimukseen.

Sarjakuvamuseon taustajärjestöinä ovat Suomen Sarjakuvaseura ja Sarjakuvantekijät ry. Museon toimintaa ovat rahoittaneet mm.  Kopiosto, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Frame.

Seriemuseet i Finland

Sarjakuvamuseo ry / Seriemuseet rf är ett inhemskt museiprojekt som samlar, bevarar och forskar i den inhemska seriekonsten. Seriemuseet grundades år 2011 i samband med hundraårsjubileet av den första publicerade finländska tecknade serien, Ilmari Vainios Professori Itikaisen Tutkimusretki.
Museets målsättning är att samla, bevara och forska i den finländska seriekonstens historia. Museet utvecklar dessutom databasen för den finländska serieforskningen och bygger upp ett seriebibliotek.  Seriemuseets uppgift är att  stöda förståelsen och uppskattningen av  seriekonsten och att delta i den kulturella, konstnärliga och historiska diskussionen och forskningen kring seriekonsten.

Seriemuseets bakgrundsorgaisationer är Suomen Sarjakuvaseura/Finlands seriesällskap och Sarjakuvantekijät ry.
Museets verksamhet har finansierats av bl.a. Kopiosto, Jane ja Aatos Erkon säätiö. Undervisnings- och kulturministeriet samt Frame.

Finnish Comics Museum

Finnish Comics Museum is a organization which collects, preserves and studies the history of Finnish comics. Finnish Comics Museum was founded in 2011 which was the centenary of the first Finnish comics album ”Professori Itikaisen tutkimusretki” (The Expedition of professor Itikainen)  by Ilmari Vainio. The museum is developing a database of the studies of Finnish comics and organising a comics library. The purpose of the museum is to support understanding and appreciation of comic art and to participate in the cultural, artistic and historical discussion of comics.

Finnish Comics Society and Finnish Comics Professionals are the societies behind the Finnish Comics Museum.
Finnish Comics Museum has received financial support from Kopiosto, Jane and Aatos Erkko Foundation, Ministry of Education and Culture and Frame.